دل

دل بعضیها قلعه است. برج و بارو دارد. شاید نگهبان هم داشته باشد. هر کسی را یارای ورود به آن نیست.

دل بعضیها کارونسراست. هر کس که اراده کرد مدتی در آنجا توقف می‌کند.

حالت سوم؟

/ 0 نظر / 3 بازدید