فردا پس فردا روزهای مهمی هستند. چرا که جواب دو تا از مهمترین دغدغه های این روزهای من اعلام می شود. اگر هر دو مثبت باشند چه احساس آرامشی خواهم کرد. فعلا ولی همچنان نا آرامم 

یاد باد آنکه نهانت نظری با ما بود   رقم مهر تو بر چهره ما پیدا بود

و دلم هم حسابی ابرناک است

یاد باد آنکه ز ما وقت سفر یاد نکرد    به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد. دلتنگم باز!

بعد نوشت: جوابها معلوم شدند یکی یک مرحله دیگر پیش رفت و تا اینجا مثبت بوده و جواب دیگری تقریبا منفی اعلام شد اما همزمان یک گزینه غیر منتظره به جمع گزینه های ممکن اضافه شد!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید