تن ماهی

کلی فکر کردم و آخر سر به این جمع بندی رسیدم که شام تن ماهی بخورم. طبق عادت ایران، قابلمه رو آب کردم و گذاشتم روی گاز و تن رو انداختم توش و منتظر وایسادم که جوش بیاد چون بنا بر تحقیق اینترنتی ای که انجام داده بودم باید 20 دقیقه می جوشید و این زمان از شروع جوش باید لحاظ می شد.

هم خونه ای محترم هم داشت غذا می پخت. مراحل کار منو با دقت نگاه کرد و آخر سر طافت نیاورد و دلیل این کارم رو پرسید. بهش گفتم یه باکتریهای خطرناکی توی تن هستند و باید جوشوندش. گفت من تا حالا ندیدم و نشنیدم کسی تن رو بجوشونه. گفتم ما این کارو می کنیم. روی تن هم نوشته بود توی ایران. حتی براش گفتم که من یادمه خیلی سال پیش، یک جوان دانشجویی که از آشنایان بود به خاطر خوردن تن ماه نجوشیده فوت کرد. بازم حرف خودشو زد که بعید می دونم و تو زیادی محتاطی و اینا. البته ناجور نمی گفت بچه. 

اومدم و تو اینترنت سرچ کردم. آخه من و ایشون در زمینه آشپزی اختلاف نظر زیاد داریم و جستجو در اینترنت راهیه برای پیدا کردن جواب درست. اما در کمال تعجب دیدم، تنها سایتهای فارسی زبان، توصیه کرده اند که تن تولید داخل در آب داغ جوش بزنه !!

ای بابا!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید