تغییر آب و هوا

حرف از گرمتر بودن این وقت سال، نسبت به پارسال بود. گفتم من اینطور احساس می کنم. خانم هم آفیسی گفت درست حس می کنی. گفتم به گمانم هر سال هم باران کمتر می بارد. تایید کرد. بعد گفت برای من تغییر آب و هوا خیلی خیلی بیشتر است. چندین سال پیش، من در ماه می عروسی کردم و چند روز قبل از عروسی برف سنگینی بارید و نشست!!!!!

/ 0 نظر / 22 بازدید