جشن تولد به سبک مکزیکی

دیشب تولد دوست مکزیکی بود. مراسم تولد رسومی داشت؛ جدید!!!

یک گهواره مانند مقوایی که تزیینات هم داشت را به یک درخت بستند؛ سر آزاد نوار دست یکی دیگر بود. دوست مکزیکی ما از درخت بالا رفت و کسی که پایین بود شروع کرد به چپ و راست کردن گهواره مانند. بعد هم دوست مکزیکی در لحظه مناسب پرید روی گهواره و قدری له اش کرد. بعد آن سر نوار گهواره که آزاد بود را به درختی دیگر گیر دادند به طوریکه دو سر تقریبا در یک ارتفاع قرار گرفت. مسوول مربوطه همچنان یک سر نوار را در دست داشت و بالا پایین و چپ و راستش می کرد. متولد محترم یک ماسک مکزیکی را بر عکس رو ی سرش گذاشت و با چشم بسته سعی کرد با یک  تکه چوب به گهواره ضربه بزند. دوستان هم گرا می دادند بالا، پایین، جلو، عقب! بعضی ها هم شیطنت می کردند و گرای غلط می دادند. بعد نوبت دوستان متولد بود. تقریبا تمام مهمانان همین مراسم را برای چند دقیقه تکرار کردند و بازی ادامه پیدا کرد. آخر سر هم گهواره ی آش لاش را زمین گذاشتند و شکلاتهایی که داخلش تعبیه شده بود را بین مهمانها تقسیم کردند. یک چند تایی هم آب نبات مکزیکی بود ( کمی تند بودند). 

توضیح دوستان مکزیکی این بود که این مراسم مفهموم خاصی دارد که گوینده نتوانتست خوب توضیح بدهد شاید هم من خوب گوش نکردم. اما ویژگیهای گهواره ذکر شده هم خاص بود و باید بر اساس یک سری اصول ساخته می شد.

/ 0 نظر / 2 بازدید