خداحافظی2

برنامه های سفرش را طوری تنظیم کرده بود که قبل از سفرم، غافلگیرانه مرا ببیند. خوشحال خبر داد که فلان روز تهرانم و من گفتم که نیمه شب همان روز مسافرم. بد حال هر دو تایمان گرفته شد اما توجه و محبتش خیلی خوشحالم کرد. بی هیچ دلیلی فکر کرده بود سفر من روزهای آخرین هفته است! حیف شد!!

/ 1 نظر / 3 بازدید