يک کار خيلی خيلی بی ربط به من واگذار شده. هيچ چيزی ازش نمی دونم. اول بايد بفهمم چيه و بعد انجام بدم. تدوين استراتژی يا شايد هم تعيين استراتژی برای شرکت تازه تاسيس!! اول با سرچ شروع کردم. swot+استراتژی. يه خلاصه پايان نامه ديدم مربوط به دانشکده علوم انسانی تربيت مدرس، سال ۸۱. آخرش اين جمله بود: تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهند که هر چقدر درآمد جامعه به سمت نابرابري بيشتر متمايل مي شود بر تقاضا براي محصولات گروههاي سواري و اتوبوس افزوده مي شود. 

/ 2 نظر / 3 بازدید
شهرام كريمي

سلام مشاور خوب سراغ دارم. ارزان حساب مي‌كنه. در غير اين صورت به پايان نامه كارشناسي ارشد آقاي موحدي در دانشگاه تربيت مدرس مراجعه كنيد.

X

تقاضا برای اتوبوس می تونه ناشی از ايکسی بودن مردم هم باشه. من ازم بر نمياد به راننده تاکسی بگم نگه دار! این «محصولات گروههاي سواري » هم ظاهرا خيلی علمی و تخصصيه اگه تو پايان نامه طرف نخونده بودی فکر می کردم يکی بلد نبوده فارسی حرف بزنه اين کلمه ها رو رديف کرده پشت هم.