در مدتی که من و او همدیگر را می شناسیم ،  برای هم احترام قائل بوده ایم، بارها با هم دوستانه حرف زده ایم، از هم انتقاد کرده ایم و به هم توصیه هایی دوستانه کرده ایم. از دیگری آموخته ایم و به او آموزانده ایم. شده خیلی کوچک در شادی و غم دیگری شریک شده ایم و گاهگاهی دوستانه حال دیگری را پرسیده ایم اما از نظر من، من و او فقط با هم رفتارمان انسانی و دوستانه بوده؛ ما دوست نیستیم چرا که در دوستی ظرائفی هست که در تعامل من و او نیست!  اما شاید روزی دوستان خوبی شدیم شاید!!

/ 0 نظر / 3 بازدید