خاك و انصاف

جلوي خانه ما يك فضاي باز خاكي است. قرار است در صد سال آينده چند خانه و باغ پايين تر از خانه ما را شهرداری تملك كند و يك خيابان پهن براي ترافيك سنگين آينده ايجاد كند. در اين امتداد فعلا چهار ساختمان اصلاح شده‌اند كه از اين چهار تا سه تايشان بلوكهاي يك مجتمع مسكوني هستند و چهارمي خانه ما. چند ماه پيش شهرداري چند كارگر فرستاد تا جدول بندي آينده را در محدوده همين چند ساختمان ايجاد كنند. نتيجه اين شد كه يك كنار گذر براي دسترسي ساختمانهاي فعلي و يك باند پهن در وسط ايجاد شد. ساكنان مجتمع به شهرداري اعتراض كرده بودند كه خاك اين محدوده مزاحم است. چند شب بعد (شب قبل از يلدا) بعد از نيمه شب، چندين كاميون و لودر و ... مقابل خانه ما مستقر شدند. اولين كاري هم كه كردند كندن درختاني بود كه همسايه قديمي ما (همسايه داخل ساختمان منظور است) كاشته بود. با كلي قال و قيل و گاز و سر و صدا، كاميون كاميون خاكها را بردند. خاكي كه بردند فقط خاك بود و درختان از ريشه درآمده. ذكر اين نكته ضروري است كه قبل از اين عمليات، زمين اين نقاط به دليل مرور زمان و ترددهاي صورت گرفته كوبيده شده بود و عملا خاك چنداني بلند نميشد كه با اين عمليات كلي خاك تازه ايجاد شد و چنان دست اندازهايي ساخته شد كه در بعضی موارد برای ماشينها مشکل ايجاد مي كرد! گذشت. پريروز باز لودر جلوي خانه بود و دست اندازهاي قبلي را تا حدودي صاف كرد. ديشب باز كلي سر و صدا بود. كاميونهاي شهرداري خاك آوردند و جلوي خانه ما و سه بلوك مجاور خالي كردند!!!!! خاك كه چه عرض كنم. مخلوط حدود 20% نخاله ريز و مابقي خاك. كپه هاي خاك در يك سمت كنار گذر دسترسي محلي ريخته شد و كاميونها رفتند. نزديك صبح باز صداي كاميون آمد. خواب آلوده از پنجره نگاه كردم و كاميوني را در حال تخليه بار ديدم. تاريك بود. تعجب كردم چون كپه جديدي در كنار آخرين كپه قبلي ريخته مي‌شد و البته كل مسير كنار گذر محلي را از يك سر مسدود مي‌كرد. صبح كه هوا رو شن شد؛ ديدم كاميون آخري نخاله ساختماني خالي كرده! خيلي تاسف برانگيز است. بار كاميون آخر قطعا متعلق به شهرداري نبود. انصاف هم خوب چيزي است. لابد راننده كاميون كلي پول از صاحب بار نخاله گرفته بوده‌اند. اميدوارم يك روزي يك آدمي مثل راننده آخرين كاميون، در تاريكي شب جلوي خانه‌شان نخاله كند تا هم منظره بدي ايجاد شود و هم در ترددشان مشكل بوجود بيايد.

/ 1 نظر / 3 بازدید
X

نفرين می‌کنی؟! مهندس عصبانی نبينيم جاده زندگيتون هموار باشه اين چاله چوله ها و تپه‌‌ها قابل تحملن