اقبال لاهوری گفته:

عقل را سرمایه از بیم و شک است

عشق را عزم و یقین لاینفک است

آن کند تعمیر تا ویران کند

این کند ویران که آبادان کند

عقل چون باد است ارزان در جهان

عشق کمیاب و بهای او گران

و گاهی این عشق کمیاب به عقل  می بازد. زندگی است دیگر!


/ 0 نظر / 18 بازدید