آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد؟

عشق است و همین لذت اظهار و دگر هیچ...

شاعر: حکیم شفائی اصفهایی - پزشک معروف عصر صفوی!

به شخصه بعید می دانم همین برای آدمیزاده کفایت کند! اظهار عشق خوب است اما اگر معشوق نپذیرفت که می شود یک سر مهربانی و ازین داستانها!!

 

/ 0 نظر / 24 بازدید