دوباره تا جمعه روزهای سختی در پیشند. خیلی دعا لازم دارم لطفا همراهی کنید!

هنوز مشکل خانه پا برجاست. موردی که پیدا شده بود و به نظر قطعی می رسید به نتیجه نرسید. متاسفانه به خاطر این مورد، چند روز و چند مورد خانه دیگر از دست رفت. باید تا جمعه خانه جدید یافته شود. 

/ 0 نظر / 3 بازدید