سر رسید

بعد این همه سال رفاقت پر فراز و فرود، حرفی زدی که قول بود. سر رسید قولت نزدیک شده و من حالا کمی نگرانم که قولت را فراموش کنی. محکم گفتی تاکید هم کردی که خلف وعده نمی کنی؛ اما اگر به هر دلیلی عمل نکردی؟! این است که کمی البته فقط کمی دلنگران این رفاقتم. چوب خط که پر شد، از سر یکی دیگر شروع نمیکنم میدانی؟ برای همین امیدوارم تو به وعده ای که دادی عمل کنی و بد قولی تو پایان رفاقتمان نباشد. در وفای به وعده ات موفق باشی رفیق!

/ 0 نظر / 16 بازدید