دوست دارم بنويسم ولی فرصت نمی کنم. يک شعر از صندوقچه ذهنم بيرون پريد که علی الحساب می نويسم.

هيچ کس در نزد خود چيزی نشد                   هيچ آهن خنجر تيزی نشد

هيچ قنادی نشد استادکار                           تا که شاگرد شکر ريزی نشد

ما هم فعلا به کار گل کردن ادامه می دهيم. شايد روزی آدم مهمی برای بشريت شديم!!!

/ 1 نظر / 3 بازدید
X

من البته gol کردن نخوانده بودم ولی اين قرائتش هم بد نيست! مواظب باش به دروازه خودتان نزنی.