تابلويی کوچک بود و زياد جلب توجه نمی کرد. شايد در طول چند سالی که در مدرسه بوديم خيليها آنرا نديدند يا ديدند و توجهی نکردند. نوشته ی تابلوی کوچک راهروی مدرسه ی ما اين بود:

« خداياْ!ْ من چيزی دارم که تو در هفت آسمانت نظير آنرا نداری!

من تو را دارم»

                                                                       شكسپير

کاش تابلو کمی بزرگتر بود تا توجه همه را جلب می کرد!

/ 1 نظر / 8 بازدید
X

تابلوی کوچکی با همین نوشته به ديوار اتاقم هست! هديه يکی از دوستانم است.