تفاوت

کتاب خریدم. « تشپ کال» اثر رولد. دال. کتاب کوچکی است. هنوز تمام نشده. با علم به اینکه رمان کودک است انتخابش کردم که ببینم این روزها چه چیزهایی در این طبقه بندی قرار می‌گیرند؟ داستان های این نویسنده هم که تیپ خاصی دارند و جز من، خیلی غیر کودکهای دیگر می‌خوانندشان.

از محتوای داستان و مناسب بودنش برای گروه سنی کودکان تعجب کردم. این داستان شرح تلاش عاشقی است معمولی برای جلب توجه معشوقی معمولی در زمانه کنونی!! به نظرم کتابهای کودکان در زمان ما خیلی پاستوریزه تر از اینها بود ( البته بدیهی است که من تمام کتابهای زمان خودم را نخوانده‌ام و تمام داستانها را نشنیده‌ام. اما بچه کتاب دوستی بودم و محدودیتها از این روزها بیشتر بود ). قصه‌های عشقی دوران کودکی ما همه بدون تلاش عاشق برای جلب نظر یا توجه معشوق بود. مبارزه با اژدها و نظایر آن، تلاش بود اما جنس تلاش خاص بود. قهرمانها اصولا از سر جوانمردی و شجاعت مبارزه می‌کردند یا اینطور منتقل می‌شد. اصولا معشوق در شرایطی بود که اولین و آخرین انتخابش بهترین بود- یا ما از آنجای قصه در جریان قرار می‌گرفتیم- و تلاش قهرمان داستان برای نجات جان یا آزادی شاهزاده خانم یا معشوق نشان دهنده علاقه، ارادت و نیز شایستگی بود. اصولا معشوقها شاهزاده بودند و بین معشوقهای قصه‌ها و آدمهای معمولی که ما می‌دیدیم فاصله زیادی بود چرا که ما نسلی بودیم که حتی ش.ا.ه ندیده بودیم چه رسد به شاهزاده. در آن داستانها مدت حضور عاشق در داستان کوتاه بود. اواخر قصه سر و کله قهرمان پیدا می‌شد و با اتمام قصه و انجام ماموریت، همراه با محبوب، صحنه را ترک می‌کرد. انگار در آن داستانها، راوی یک بخشهایی از داستان را که می‌توانست راه و رسم بعضی چیزها را به بچه‌ها یاد بدهد تند رد می کرد؛ شاید هم داستانها طوری خلق شده بودند که این جنبه‌ها را نداشته باشند. داستانهای دوران کودکی ما تکرار داستانهای دوران کودکی بزرگترهای ما بودند، تکرار داستانهای بزرگترهای آنها و این تکرار ادامه داشت و شاید این گذر زمان تغییرشان داده بود و ویرایششان کرده بود. آدمهای مختلف با نظرات متفاوت روی یک خمیره ثابت تغییرات ایجاد کرده بودند و نسلهای بعد آن داستانها را که تقریبا به ثبات رسیده بودند برای بچه هایشان گفته و نوشته بودند.

زمانه در حال تغییر است. تغییر بعضی وقتها چیز عجیبی است.

/ 0 نظر / 3 بازدید