موظفی

یک نکته ای در روال اداری شرکت ف بوده که من در ایران ندیده بودم و آن هم موضوع ساده ای است به نام تعریف ساعت موظف. در ایران خیلی شرکتها هم ساعت کار شناور دارند مثلا از هفت تا نه ورود زدن برای حیلی شرکتها قابل قبول است و برای شرکتهایی که من در آنها کار می کردم هم رویه بود. سیستم هم جمع ساعات حضور ماهانه را لحاظ می کرد اما در مورد ساعت خروج قانونی نبود. فرض بر این بود که شما بعد هشت ساعت محل کارتان را ترک بکنید پس اگر صبح دیرتر بروید عصر هم طبیعتا دیرتر بر خواهید گشت. اما بنا بر تجربه ی من، در این سیستم، اگر شما ساعت چهار عزم رفتن می کردید رییستان می گفت کجا به این زودی؟ مخصوصا اگر رییستان دیر بیا هم بود. حتی اگر شما صبح ساعت هفت، هفت و نیم سر کار حاضر شده بودید، چهار زود بود! اما شرکت ف یک قانون خوب دارد برای این معضل کارمندی. شما موظفید بین ساعت نه تا چهار در دسترس باشید و هیچ احدالناسی حق ندارد به شما بعد از ساعت چهار بگوید کجا؟ خیلی چیز جا افتاده ای هم هست. این بازه تعریف کردن برای ساعت موظف را ایش فینده گوت. این شد که این پست را نوشتیم تا شاید برای تعریف قوانین داخلی شرکتهای داخلی هم به کار آید. چه اعتماد به نفسی به خرج دادم در نوشتن این جمله ی اخیر! باقی بقایتان.

/ 1 نظر / 84 بازدید
مهدی

ما تو شرکتمون از 7 صبح تا 4 بعد از ظهر موظفیم :-(