جمعی از همکاران برای مرحله نهایی تحویل مدارک یک پروژه رفته اند سرزمین آفتاب تابان. پروژه متعلق به یکی از فقیرترین کشورهای جهان است و تیم سرزمین آفتاب تابان با فاصله ی قیمتی زیاد پروژه را برده اند. شرکت مجری اولین پروژه شان را در این زمینه تجربه می کنند و تیم اجرایی شان همه آدمهای خیلی کم تجربه اند. همکاران ما از کیفیت ضعیف مدارک کلی شاکی اند. 

همکار از کشور محل ماموریت ایمیل زده بود و گفته بود فلان موضوع را لطفا جستجو کن و چند نمونه عکس و توضیح برای من بفرست. من هر چه توضیح می دهم اینها نمی فهمند منظورم چیست؟ یک چیز ساده بود واقعا! 

این ایمیل دیروز بعد خروج من از آفیس ارسال شده بود. چند ساعت بعد دوباره ایمیل زده بود لازم نیست بگردی در گو.گل چی.نی با زحمت پیدا کردیم و نشانشان دادیم. فکر کردم اگر ما هم اینتر.نت ملی دار شویم روزی!!! ای داد بیداد!

/ 0 نظر / 21 بازدید