حرفهای یواشکی

یادش به خیر روزهای اشتغال! جمع سه نفره ما برای خودمان کلی خوب بود. دلم برای حرفهای یواشکی (اصطلاح ما بود) سه تایی  هم حسابی تنگ شده. با اعلام خبر جدا شدن من از شرکت، البته بخش عمده ای از حرفهای یواشکی چند ماهه مان حذف شدند اما هنوز هم می شد تا روز آخر چیزهایی پیدا کرد که فقط خودمان سه تا بدانیم و در موردش با ایما و اشاره در حضور دیگران و یا در غیابشان به راحتی نسبی صحبت کنیم. خیلی می چسبید! یادش به خیر! چه راز داری ای می کردیم برای هم!! و چه لذتی داشت این محرم اسرار بودن.

/ 0 نظر / 2 بازدید