پند

شاعر گفته چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی! که یک سر مهربونی دردسر بی

درست هم گفته. این وسط مجنونهای قصه ها این شعر را مصادره می کنند که آی لیلی بی وفا! آی روزگار! 

اما نکته ی این شعر به نظر من این است که شاعر نگفته یک سر مهربونی برای مهربان مربوطه درد سر بی! 

الا مجنونهای عالم! باور کنید لیلی تان هم از این اتفاق خشنود نیست. باور کنید دوست داشته شدن توسط کسی که دوستش ندارید رنج است!!! دردسر است! می دانم سخت است از مجبوب تلخی شنیدن اما گاهی باید گذشت.

/ 2 نظر / 23 بازدید
م. و.

شیث این رو من خیلی قدیما کشف کرده بودم ولی فکر کنم چون شما ثبتش کردی باز به نام شما میشه:( به هر حال، شدیدا موافقم!