اولویت در دوستی

دیشب مهمان یک دوست ایرانی بودیم.

دوستی از میزبان سراغ دیگری را گرفت چرا که آن دیگری میزبان را در مهمانیهای اخیرش دعوت کرده بود. میزبان هم گفت که به خاطر شیث او را دعوت نکرده ام چون احتمالا اگر او می آمد شیث نمی آمد! بعد یادم آمد که خیلی پیشتر یکبار این دوست میزبان ما مهمانی داشت و بنده ی خدا کلی هم تدارک دیده بود و آن شخص مورد نظر که انوقتها از حالا برایم غیر قابل تحملتر بود هم دعوت بود. من هم به خاطر حفظ آرامش خودم نرفتم البته آن روزها روزهای سختی بود و من جمع گریز بودم و دوستان هم فکر می کردند حضور من در جمع حس و حالم را بهتر خواهد کرد. به میزبان هم گفتم که به دلیل حضور فلانی بهتر است نیایم. بعد میزبان با ترفندی ما را به میهمانی اش کشاند ولی در تمام مدتی که شخص ثالث انجا بود به من خوش نگذشت و بعد هم کمی از میزبان دلخور شدم. توجه دوست میزبانمان برایم جالب و قابل احترام بود اگر چه دوست نداشتم اینطور بشود اما اگر او اینبار هم شحص ثالث را دعوت می کرد احتمالش کم نبود که من نروم.

/ 0 نظر / 7 بازدید