چشمها

چشم دریچه روح است. از آدمها و تصاویرشان همیشه چشمهایشان پر رنگتر و قویتر در ذهنم مانده اند. شاید به این دلیل بوده که در چند مورد بعضی را بعد سالها و بعد از تغییرات ظاهری بسیار شناخته ام.

بعضی چشمها  اما برایم قدری غریبند. محبت را در آنها می خوانم اما یک چیز دیگری هم هست که گنگ است. گاهی گنگی بار مثبت دارد گاهی منفی است قدری و گاهی هم خنثی. این ابهام، باعث می شود قدری احتیاط کنم. شاید اشتباه کنم نمی دانم!

/ 0 نظر / 2 بازدید