بودن يا نبودن

 

در منزل ما صداي زنگ تلفن به اين معناست كه دوستي از شيث ياد كرده است. به دليل كم بودن تماسهاي ديگر اعضاي خانواده، معمولا شيث گوشي را بر مي دارد تا در وقت و انرژي صرفه جويي شود. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

طبق معمول بعد از به صدا درآمدن زنگ تلفن، گوشي را برداشتم. خانم مسني پشت خط بود كه بعد از دادن جواب سلام من، سراغ مامان را گرفت. اجازه خواستم ايشان را صدا كنم ولي در مقابل فرياد من، مامان جان جوابي ندادند. از اتاق خارج شدم و ديدم مشغول نماز و در حال سجده هستند. كمي منتظر ايستادم ولي مامان خانم دوباره به سجده رفتند. برگشتم و گوشي را برداشتم و به خانم محترم گفتم مامان خانم مشغول نمازند. سوال شد تازه شروع كرده اند؟ گفتم نمي دانم! گفتند دارد تمام مي شود؟ گفتم نمي دانم! بعد خانم محترم فرمودند: جوان مگر شما منزل نيستيد؟!!! با تعجب گفتم چرا هستم! گفتند پس چطور نمي دانيد كجاي نمازند؟!! جواب دادم: چون ايشان در اتاق ديگري نماز مي خوانند! بعد خانم محترم گفتند بسيار خوب! پس مجدد تماس مي گيرم!!!!  

/ 2 نظر / 2 بازدید
X

به اون خانوم محترم می گفتی مامان من با مهر امين نماز نمي خونن نيازی هم ندارند که من تعداد رکعت های نمازشان را بشمارم پس طبيعي است که بی اطلاع باشم. خودشان که در اين دنيا زندگی می کنند از همه چيز دنيا با خبرند؟!