شا.ه

مدیر جدید من، پروژه ی قبلی اش را در یک کشور پادشا.هی عر.بی با موفقیت به پایان برده و به این موضوع هم افتخار می کند. اینرا از عکسهای بازدید و حضور شا.ه کشور مربوطه در مراسم افتتاح، در کنار عکسهای پلنت در حال کار که به در و دیوار آفیسش زده فهمیدم.

دیروز گفت که پاد.شاه شخصا برای افتتاح پلنت ما آمد و سر جمع ده دقیقه آنجا بود ولی قبل آن کلی بگیر و ببند بود. گفت می دانی چطور دست داد؟ گفتم نه ما شا.ه ندیده ایمنیشخند. گفت تا سر انگشتانت را حس می کرد مثل برق گرفته ها دستش را پس می کشید! 

منتعجب این شکلی نگاهش کردم و گفتم چرا؟؟؟؟ گفت برای اینکه به ملت فرصت دست بوسی ندهد چون مردمشان علاقه خاصی به بوسیدن دست شا.ه دارند!! فکر کن هر کسی بخواهد دستت را ببوسد! می دانی چقدر طول می کشد؟!!!

گفت مردم جالبی هستند شا.ه خودش را با خاک کشورش تعریف می کند و مردم خودشان را با شاه. اسم شا.ه مربوطه هم سل.طان محمد چندم بود. چندمش را هم نگفتم که معلوم نشود کجا بودهنیشخند

/ 0 نظر / 16 بازدید