اولی: فلانی خیلی آدم پیچیده بدیه!

دومی: آره خیلی مارمولکه!!!

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
آیینه فردا

دردمندان محبت ناتوانی می خرند تندرستی می دهند وخسته جانی می خرند خسته جانان محبت پیشه ی کوی وفا نقد عشرت می دهند وناتوانی می خرند ازپریشان خاطران عشق صرافان درد چهره های زرد و اشک ارغوانی می خرند آتش دل را نهان کن زآن که دربازار عشق از دل درد آشنا سوز نهانی می خرند گرچوسوسن ده زبان داری خموشی پیشه کن زآن که اهل دل متاع بی زبانی می خرند گرجفابینی چوگل لبخندزن که ارباب حسن تند خویی میکنند و مهربانی می خرند برسر بازار الفت قدسیان از خاکیان سینه سینه عشق های آسمانی می خرند بگذر از نام ونشان ای دل که مردان خدا بر سر کوی حقیقت بی نشانی می خرند پاکبازانی که چون پروانه می سوزند خوش نقد جان داده حیات جاودانی می خرند سروده استاد محمدعلی مجاهدی ( پروانه ) [گل]