از بس ننوشتم حسم خراب شد. كلي دلم براي نوشتن در اينجا تنگ شده بود! علت ننوشتن ما هم دچار مشكل شدن كامپيوتر منزل در اثر نوسان برق بود. حالا يك كامپيوتر كمكي رسيده تا ما از بي كامپيوتري بيرون بياييم.

ذهنم نظم ندارد اگر چه در حالت عادي هم چندان منظم نيست اما حالا بي نظمتر است. در اين مدت ننوشتن كلي حرف براي نوشتن داشتم و حالا حسش نيست اما سعي مي كنم براي ثبت وقايع هم شده بنويسم(در آينده).

 

/ 0 نظر / 3 بازدید