مدیر

امروز در جلسه ی تیم، مدیر پروژه گفت برای افزایش اطلاعات خانم مهندس جوان تیممان این را هم اضافه کنم که ... خنده ام گرفت که من کجا و جوانی کجا؟! البته من در تیم فعلی حداقل ده سالی از سایرین جوانترم.

موقع ناهار، یکی پرسید که مدیر پروژه چطور آدمی است؟ گفتم آدم خوبی است.  گفت شنیده خیلی آدم سخت گیری است! گفتم به نظر من نیست!!! دیگری گفت ببین شاید چون شیث دختر است رفتار مدیر با او متفاوت است؛ ملاحظه می کند و مهربان است!!! و این وسط یک پارامتر مهم را لحاظ نکردند، آنهم  کیفیت کار بود!!! ادعایی ندارم اما سعی می کنم کارم را خوب انجام بدهم. به گمانم همین کافی است تا آدمها تفاوت آنکه با جان و دل کار می کند را از آنکه کار از سر باز کنی تحویل می دهد درک کنند. امید است!

/ 0 نظر / 16 بازدید