دوست دارم چیزی بنویسم که غمگین نباشد. دوست دارم چیزی بگذارم اینجا تا آن معدود دوستانی که هنوز اینجا سر می زنند انرزی مثبت بگیرند اما اگر نگویم خوبم بهتر از معمولی هم نیستم. 

آدمهای دور و برم معتقدند مدتی ست شاد نیستم. شاد نیستم ولی حس می کنم دارم تغییر می کنم. به زعم خودم رشد می کنم.

امیدوارم به زودی گفتنیهای شاد داشته باشم. بدانید که از چند هفته پیش بهترم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
یک وحید

خواستم اعلام حضور کنم