شركت غيرفعال

وقتي دوره كارشناسي به پايان رسيد. بعضي دوستان به كار مشغول شدند و بعضي سراغ ادامه تحصيل رفتند. بعضيها هم شركتهايي رو به ثبت رسوندند كه اگر شد در آينده مدير عامل و اينها بشند.  بعد درگير درس و زندگي شدند و حتي اسم شركت ثبت شده‌شون رو هم فراموش كردند! از اين ماجراها چند سال گذشته. چند روز پيش مامور ماليات به درب منزل يكي از همين مؤسسين مراجعه كرده و دفاتر و حسابهاشون رو خواسته !! البته بعد از شنيدن صحبتهاي دوست ما  يك سري راهنمايي كرده كه براي نپرداختن ماليات مربوطه و ساير هزينه‌هاي شركتهاي فعال چه بكنند؟  

/ 0 نظر / 3 بازدید