اشک

بعضی وقتها اشکها می بارند تا کدورتها  را با خود ببرند. تا کدورت تبدیل به کینه نشود.

بعضی وقتها اشکها می بارند تا کدورت ریشه بزند و تبدیل به کینه شود عمیق و عمیقتر.

/ 0 نظر / 3 بازدید