آگهی یکی از دوستان در گروه ایرانیان

 (E-Book Reader + Tasche (hodoode 1 Sal alt
50Euro zu verkaufen

Age kasi Intresse dare, per PN melden

کلمه ها و ترکیبهای تازه

Intresse یعنی علاقه، تمایل

zu verkaufen یعنی برای فروش

Tasche یعنی کیف

alt یعنی عمر

 per ... melden یعنی از طریق ... خبر دهید

 خیلی با مزه بود.  البته این فارسی حرف زدن خیلیهای ماست متاسفانه اینجا!

/ 0 نظر / 3 بازدید