دلتنگی

این هفته را سعی کردم شاد باشم یا شاد به نظر برسم. لباس خوش رنگ پوشیدم. تصمیم گرفتم گریه نکنم. جمع بندیم این شده بود که تو هم دوست داری ما دوستانت شاد باشیم و زندگی کنیم. بارها با شنیدن یک آهنگ, با دیدن یک تکه کاغذ , بغض کردم و اشک در چشمم حلقه زد ....

خیلی دلتنگ توام امروز. دوست داشتم بودی و من خبرهایی که این روزها از خودم دارم را برایت می گفتم و تو در این احساسات با من  شریک می شدی. تو که بخش بزرگی را همراهی کرده بودی. اگر بودی حتما می گفتی دیدی به حرف من رسیدی؟ من به حرف تو رسیده ام دوست من. کاش بودی! امروز دیگر به جای تمام این چند روز اشک می ریزم.

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
م و

چه اتفاقی افتاده؟ نگران می کنی آدم رو. دل اگه گاهی نگیره دل نیست اما مراقب خودت باش لطفا