استراتژی

اگر دشواری یک کار برایمان آنقدر زیاد است که پیش رفتن و مبارزه کردن به زحمت بی لذتی تبدیل شود باید یا هدف را به کلی عوض کرد با موقتا در همان مسیر چیز نزدیکتری را هدف گرفت.

ساموئل باتلر

/ 0 نظر / 2 بازدید