آزمون عشق

امتحان همیشه برای سنجش یا مقایسه، طراحی یا برگزار نمیشود. شاید هیچ امتحانی بدون طراحی نباشد. امتحان مجدد، خیلی وقتها کشاندن کار به وقت اضافی است. دادن فرصت دوباره است از سوی امتحان گیرنده -استاد- برای تایید یا شایسته شناخته شدن. شایسته شناخته شدن از سوی طراح آزمون و نه لزوما تایید شایستگی. البته هر چه طراح سوال قویتر باشد و یا هر چه شناخت امتحان گیرنده از امتحان دهنده کاملتر امتحانهای بهتری طراحی و برگزار می‌شود.

در داستانهای عاشقانه محبوبها از عاشقها امتحان می‌گیرند. شاید به دلیل این طراح آزمون بودن، معشوقها گاه گاه استاد عشق خوانده شده‌اند؛ چرا که قاعدتا فرد با احاطه بیشتر در نقش طراح آزمون قرار می‌گیرد. این امتحانها فرصتهای دوباره اند برای جبران اشتباهات و کسب تایید. اگر دل محبوب با عاشق نبود که برای طرح سوال یا  آزمون، زمان یا انرزی نمی‌گذاشت. اگر دل محبوب با عاشق نبود که فرصت دوباره نمیداد.

کاملترین محبوب برای طراحی آزمونهای ما زمان و انرزی صرف نمی‌کند اما دوست دارد که ما سربلند از امتحانها بیرون بیاییم. او دوست دارد ما نشان دهیم شایسته هستیم.

و هر معشوقی در این امر با کاملترین محبوب عالم مشترک است. هر معشوقی دلواپس نتیجه آزمون است و دلواپسی حس شیرینی نیست که من و توی نوعی گمان کنیم رنج ما برای او خوشایند است. نا امید کردن محبوب نشانه ضعف محبوب نیست. محبوب در پی سربلندی عاشق است اگر عاشق باور کند و اگر عشق عشق باشد.

کاش در لحظه آزمون این موضوع را باور داشته باشیم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
سماع

شنیدم که فلسفی نوشته ای اما این بسیار بیش از انتظار من بود عزیزم!