من خوبم. بر می گردم به زودی. با اینترنت مشکل دارم. می دونم که خوانندگان زیادی اینجا سر می زنندنیشخند

/ 1 نظر / 3 بازدید

کمیت خواننده ها مهم نیست، کیفیت مهمه[عصبانی]