یادش به خیر.

خیلی سال پیش، کنار ستون نشسته بودی و مرا که با دیگری غرق بحث و گفتگو بودم نگاه می کردی. می دیدم که چشمهایت دو جام لبریز از مهرند و من از داشتن نگاه تو غرق در شادی بودم. چه حس خوبی بود! خدا تو را و نگاه مهربانت را برای ما نگه دارد عزیزترین عزیزترینهای ما.

/ 0 نظر / 3 بازدید