ما میگیم: نیست   اینا میگن: نیشت

ما میگیم: هست  اینا میگن:  ایست

/ 0 نظر / 3 بازدید