توی جنگل سیاه با هم آشنا شدیم. خیلی مهربان و خونگرم است. مکزیکی است. 

دوستان مصری زیاد دارد. تحت تاثیر آنها دارد عربی یاد می گیرد تا بتواند فرآن را بخواند و به دوستان مصری اش نزدیکتر شود. به زودی به همراه یک گروه پنج نفره از همکاران- یعنی دیگر دانشجوهای دکترا- برای گردش و شرکت در کنفرانسی به مصر سفر می کند. سالها آرزوی این سفر را داشته و دو سال بالا پایین کرده تا در این روزها بتواند تجربه اش کند. 

دوستان مصری گروهشان، به دخترهای غیر عرب همراه که از کشورهای امریکای لاتین هستند پبشنهاد کرده اند که در مصر حجاب داشته باشند. گفته اند اینطوری با هم بودنشان قابل قبولتر می شود و دخترها کمتر اذیت می شوند به خصوص در فرودگاه به هنگام ورود!! دخترهای گروهشان در حال تحقیق در مورد انواع حجاب و نحوه استفاده و این چیزها هستند. عجب!!!

/ 0 نظر / 2 بازدید