برای بعضی آدمها تصمیم گرفتن در مورد اینکه با چه کسی می خواهند دوست باشند و با چه کسی نه معضل بزرگی در زندگی است. امروز ایکس عزیز است و بزرگ و پر از اشتراک و فردا غیر قابل اعتماد و ... پس فردا ساده است و پر اشتباه اما با یک قلب مهربان. پسون فردا ماری خوش خط و خال که به دنبال جلب توجه و محبت ایشان است. این تیپ آدمها بعضا نسبت به دوستی یا روابط دوستانه ایگرگ که بنا به دلایل خاص خودشان قابل تامل، توجه یا سودمند است حساسند. تا ایگرگ بخت برگشته با یکی حرف بزند و حس کنند دارد با یکی دوست می شود بدو بدو می ایند که یک وقت از قاقله عقب نمانند.  اذیت می شوند؛ اذیت می کنند اما باز هم، همان نادانی هستند که بودند!

هر سه ی ایکس و ایگرگ و آدم مورد نظر را خانم یا آقا فرض کنید.

/ 0 نظر / 3 بازدید