برای اولین بار توجهم به برچسب قدیمی نیمه کنده شده ی روی آینه جلب شد. نوشته بود مید این وست جرمنی! محصول سالهای دوپارگی این کشور! 

/ 0 نظر / 17 بازدید