تویی که اینجا را نمی خوانی

متشکرم که در لحظه ای که حس کردی بودنت مفید است بدون درخواست من، آمدی. فراموش نمی کنم؛ مطمئن باش! این رفتار را فقط دوستان نابم نشان داده بودند و من مدتها بود دلتنگ آنها و مهربانیهای بی نظیرشان بودم. برای خاص بودن بی منتت متشکرم.

/ 0 نظر / 3 بازدید