چقدر رشک برانگیز است: " واصتنعتک لنفسی"!!!

چقدر عزیز بودی که اینگونه خطاب شدی، موسی؟!!!! چقدر؟!!!!!!

/ 0 نظر / 3 بازدید