وقتی مسافری باید با کلی آدم - دوست و آشنا و فامیل- خداحافظی کنی.

دوست داری بعضیها رو هر چه می شود بیشتر ببینی. دوست داری بعضیها رو دیرتر ببینی یعنی نزدیکتر به روز سفر که در سفر، شده برای چند روز فکر کنی به روزی که او- انها- را دیده ای نزدیکتری. بعضی ها رو هم ترجیح می دهی نبینی چرا که آدمهایی هستند که می خواهند تو رو ببینند نه برای دوستی و محبتی که به تو دارند بلکه برای اطلاعاتی که می خواهند از تو کسب کنند.

از آدمهای فوق گروه اول خوشحالند احتمالا؛ گروه دوم مشکوکند که نکند مشتاق دیدارشون نیستی!! و گروه سوم احتمالا توی دلشون بهت بد و بیراه می گویند.

حالا یک گروه دیگر هم هستند که نمی توانی باهاشون خداحافظی کنی چون باید بهشون سلام کنی:)) وجود این گروه هم خیلی خوشحال کننده است.

/ 2 نظر / 3 بازدید
the present

با من هم خداحافظی نمی کنی مگه نه؟ خوش بگذره خوشحال!

yekvahid

Then Salam [لبخند]